Menjadi seorang guru yang profesional memang banyak tuntutan, selain harus mempunyai ijazah yang sesuai, juga harus mempunyai sifat ketauladanan. dan semua itu tercakum dalam 10 dasar kemampuan guru, antara lain :
  1. Mengembangkan Kepribadian
  2. Menguasai landasan pendidikan
  3. Menguasai bahan pengajaran
  4. Menyusun program pengajaran
  5. Melaksanakan program pengajaran
  6. Menilai hasil proses belajar-mengajar yang telah dilaksanakan
  7. Menyelenggarakan program bimbingan
  8. Menyelenggarakan administrasi sekolah
  9. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat.
  10. Menyelenggarakan penelitian.


Iklan